PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

 

JUSTIFICACIÓ
Donar la oportunitat als alumnes d’experimentar, crear, imaginar i representar a partir de la creació d’un conte, amb l’objectiu final de la publicació del llibre. Una activitat orientada al foment del gust per la lectura.
 

1.TRIEM EL CONTE


OBJECTIUS

 • Fomentar l’actitud d’escoltar a l’altre.
 • Expressar-se utilitzant els normes bàsiques de comunicació (atenció, espera, to de veu, interès, iniciativa)
 • Escoltar i retenir el conte escollit.

CONTINGUTS

 • Coneixement i utilització de manera progressiva de les normes que regeixen els intercanvis, relats i converses (atenció, espera, to de veu, interès, iniciativa).
 • Iniciació en l’ús de diferents formes de comunicació, esforçant-se per fer-se entendre i escoltant els altres.
 • Reconeixement i retenció del conte.

3.DIBUIXEM – 4.INTERPRETEM


OBJECTIUS

 • Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal i plàstic.
 • Identificar les característiques d’un mateix i dels altres, reconeixent-los en les imatges del conte final.

CONTINGUTS

 • Domini progressiu de les possibilitats expressives, perceptives i motores del propi cos.
 • Domini progressiu del control i de la coordinació oculomanual.
 • Iniciació en la diferenciació d’algunes qualitats sensorials fruit de l’exploració dels objectes materials
 • Interès per algunes de les tècniques més bàsiques (pintura, modelatge, dibuix, etc.)

 

SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMARIA

 

JUSTIFICACIÓ
Donar la oportunitat als alumnes d’experimentar, crear, imaginar i representar a partir de la creació d’un conte, amb l’objectiu final de la publicació del llibre. Una activitat orientada al foment del gust per la lectura.

Aquí hi trobareu els objectius i els continguts d’aprenentatge dels 4 primers apartats de l’activitat. Els dos primers apartats són opcionals, ja que l’equip de mestres pot triar el conte, estructurar la història i repartir els personatges.

1.TRIEM EL CONTE


OBJECTIUS

 • Expressar i organitzar el nostre discurs (en llengua pròpia o estrangera), mostrant una actitud respectuosa i dialogant, argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres, respectant els principis bàsics del funcionament democràtic.
 • Respectar el ritme expressiu de cada individu.
 • Fomentar l’actitud d’escoltar a l’altre.
 • Crear una opinió pròpia.
 • Respectar la decisió de la majoria.

CONTINGUTS

Àmbit de llengües
-Dimensió comunicativa:

 • Parlar i conversar: participació activa en interaccions amb el grup i el mestre, amb respecte per les normes que regeixen la interacció oral (torn de paraula, to de veu, ritme).
 • Escoltar i comprendre: Comprensió dels missatges orals durant la intervenció dels companys. Interès, atenció i respecte per les intervencions dels altres.
 • Llegir i comprendre: interès i curiositat per mirar o llegir contes.

Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania

 • Respectar les aportacions de cada individu.

 

2.DESENVOLUPEM LA HISTÒRIA


OBJECTIUS

 • Utilitzar la lectura com a font de plaer i enriquiment personal.
 • Desenvolupar la imaginació al servei d’una creació pròpia.
 • Desenvolupar en l’alumnat la capacitat d’expressar una historia emprant l’estructura presentació, nus i desenllàs pròpia de la narració.
 • Produir el text (en llengua pròpia o estrangera), amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, segons l’edat.
 • Emprar el vocabulari necessari per a la descripció dels personatges, les situacions, el context natural, social i temporal… on es desenvolupa la història.

CONTINGUTS

Àmbit de llengües
-Dimensió literària:

 • Comprensió dels elements fonamentals de la història (personatges, espais, accions).
 • Interès per l’elecció de temes i textos i per la comunicació de preferències personals.

-Escriure:

 • Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura del text: pensar, escriure i revisar
 • Interès per la bona presentació dels textos escrits.
 • Ús coherent dels elements treballats de l’ortografia bàsica.
 • Escriptura de paraules d’ús habitual a la classe, en els aprenentatges i en els seus textos (ahir, avui, notícies, hi havia, carrer, dies de la setmana).
 • Introducció a normes ortogràfiques més senzilles i de més ús, i als signes de puntuació més bàsics (punt final, coma, interrogant, admiració).
 • Introducció a la terminologia gramatical: nom, verb, oració, masculí, femení, article, singular, plural.

Coneixement del medi natural, social i cultural

 • Ús de les nocions bàsiques de temps (abans/després, passat/present/futur, durada) i de les unitats de mesura bàsiques (dia, setmana, mes i any).
 • Observació dels canvis en les persones al llarg del temps.
 • Exploració d’algun aspecte de l’entorn a partir del conte, mitjançant el treball cooperatiu.
 • Observació, utilitzant mètodes directes i indirectes, dels animals que apareixen al conte, per identificar-ne les diferències.

3.DIBUIXEM


OBJECTIUS

 • Adquirir la capacitat d’interpretar i representar el món: percebre, produir i entendre.
 • Promoure la iniciativa personal, la imaginació i la creativitat.
 • Experimentar i desenvolupar els fonaments del llenguatge plàstic posant a l’abast materials de l’entorn .
 • Treballar el domini dels instruments gràfics: retoladors, pinzells, ceres, llapis, etc. així com el respecte pel bon manteniment de les eines comunes emprades.
 • Valorar l’ordre, la cura i l’atenció en els processos de producció i del respecte en el treball.
 • Educar la mirada, l’apreciació artística, el plaer d’observar, les possibles interpretacions i la funció comunicativa de l’expressió artística.
 • Fomentar l’aprenentatge cooperatiu i inclusiu.

CONTINGUTS

Educació artística
-Explorar i percebre

 • Discriminació de materials, colors, formes, volums, línies, grandàries, impacte visual… en la creació.
 • Observació de recursos formals del llenguatge audiovisual (enquadrament i punt de vista).
 • Apreciació dels objectes i imatges produïts per un mateix o per altres.
 • Percepció que a través de la participació artística i de l’interès vers els fets artístics s’arriba a la satisfacció i l’emoció de l’experiència estètica.
 • Us correcte del material emprat.

4.INTERPRETEM


OBJECTIUS

 • Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant el llenguatge corporal.
 • Desenvolupar habilitats personals (autoestima, autocrítica, autoreflexió, autoaprenentatge,
 • iniciativa…) que afavoreixen les relacions interpersonals.
 • Desenvolupar la imaginació per crear els personatges escollits: vestuari, maquillatge, caràcter… així com les situacions on es desenvolupen les accions de la història.
 • Fomentar el respecte necessari per al correcte desenvolupament de la sessió fotogràfica: respecte per la pròpia expressió corporal així com per la dels altres.

CONTINGUTS

Educació artística i educació física
-Interpretar i crear

 • El cos, imatge i percepció: com ens mostrem, com ens veiem i com ens veuen.
 • L’expressió corporal: possibilitats del cos per a l’expressió de les emocions, situacions…

Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania

 • L’ expressió corporal: un mitjà per al coneixement i respecte per al propi cos i el dels altres